[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)On Mon, 23 May 2011 14:47:38 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> > > 2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > > > Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm
> > > > túc được.
> > > >
> > > > Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P
> > > 
> > > Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.
> > > 
> > > Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.
> > 
> > Đúng, rất hoan nghênh ý kiến của bạn
> 
> Anh em thì vui ấy mà! Bỏ qua đi.
> Chỉ tránh không để người ngoài hiểu nhầm bảo "bọn FOSS" bé tí tẹo
> mà còn bày đặt không chịu đoàn kết :D

Chỉ là một câu nói đùa mà các bạn không chịu hiểu thôi. Đoàn kết hay không là một chuyện khác, khi làm một chuyện khác.

Cheers,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115