[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] Re: Software Freedom Day in Vietnam this yearNhư mọi khi, CNF HCMV không có nhóm người dùng Linux đủ mạnh để góp sức với các bạn, nhưng về mặt tổ chức thì luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn.

Thân mến,

An Nguyen a écrit :
Tình hình là năm nay nếu có làm thì có lẽ sẽ nói chuyện rõ ràng chuyện
mỗi người mang đến được bao nhiêu khách tham gia. Có người tổ chức +
người lên kế hoạch nhưng không ai tham gia thì chẳng thà không làm.
Tuy nhiên mình sẽ chờ anh em một thời gian để mọi người phản hồi đã
rồi tính tiếp. :D

On Mon, May 23, 2011 at 11:17 PM, mori huy <[email protected]> wrote:
 
Mình đang cố gắng hoàn thiện luận văn để có cái báo cáo ở SFD :D

2011/5/23 An Nguyen <[email protected]>
  
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Beside, only 116 days left until SFD 2011.

On 05/23/2011 03:36 PM, An Nguyen wrote:
   
Hello all,

Software Freedom Day this year will be celebrated in September 17th. I
think NOW is the perfect time for us to start thinking and planning
about it.

Any ideas? comments? questions?

In Saigon, I'll try to contact RMIT for venue. Beside, we may try
serveral local universities here. What's about Hanoi and other cities?

Cheers.
An.
    
- --
Nguy?n Chāu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk3aHTMACgkQXpuF67G2EskRlwD/VHCf97KOc2YBWGpoXtQV60Zd
dpi7wsHLFP2bo4Rg/3wBAJD/Bfw3Qp0oOMGyQvmMVoPdIuenmWTakg3R8BcEXJrR
=Y8sp
-----END PGP SIGNATURE-----

--
You received this message because you are subscribed to the mailing list
"Saigon Software Freedom Day".
To post to this group, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to
<[email protected]>
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en
   
--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you
really have to.

--
You received this message because you are subscribed to the mailing list
"Saigon Software Freedom Day".
To post to this group, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to
<[email protected]>
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en

  

 

-- 
Nguyễn Tấn Đại
Responsable des formations

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville
Salle 205 Bâtiment A4, Institut polytechnique
268 Ly Thuong Kiêt, District 10, Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
Tél. : +84 8 38 64 66 84 (-103) - Fax : +84 8 38 64 66 87