[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fedora 15 chinh thuc phat hanh

2011/5/24 Truong Anh. Tuan <[email protected]>
My friends,

Fedora 15, tên mã Lovelock chính thức phát hành!
Congratulation!
nghialt

Thay mặt cộng đồng Fedora toàn thế giới, chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui này với toàn thể cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở nói riêng và cộng đồng phần mềm, IT nói chung tại Việt Nam.
Xin cảm ơn các bạn đã có những đóng góp không biết mệt mỏi để FOSS Community có ngày hôm nay.

Xem bản tin tại: http://vn.fedoracommunity.org/2011/05/24/fedora-15-chinh-thuc-phat-hanh/

Và đừng quên đến tham dự Fedora 15 Release Party series (lần đầu tiên tổ chức ở cả 3 Miền) và chia sẻ niềm vui cùng với chúng tôi!!

Kind regards,
Truong Anh TUAN
Fedora Ambassador Vietnam
https://fedoraproject.org/wiki/User:Tuanta
http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/


_______________________________________________
POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
_______________________________________________
HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/