[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: A CLA By Any Other Name

(2011/05/26 8:58), Truong Anh. Tuan wrote:
+1.
But INAL; vả lại, tiếng Anh còi, nên cũng muốn cẩn trọng, để mọi người
đọc, hiểu, comment thêm.
Em rất dốt tiếng Anh nên bác dịch, tóm tắt giúp em chứ đưa có link thì em không có
hiểu được ngay mà phải dịch bằng Google.


Đây là tổng kết của em, theo tứ quan trọng giảm dần từ cao xuống thấp
Cả 3 ý kiến em tóm tắt  đều tập trung nêu bật rằng Fedora là NHẤT :)

Theo ý hiểu của anh, trước khi contribute vào 1 dự án FOSS, hầu hết
chúng ta đều được yêu cầu ký CLA (Contributor License Agreement).
& hãy cẩn trọng trước khi ký, vì có những entity họ yêu cầu chúng ta
assign cho họ toàn quyền relicense các kết quả đó theo kiểu khác, thậm
chí đóng lại.
Đây là lý do em không tham gia ký CLA của Sun trong dự án OOo;
cũng là lý do em đang lưỡng lự chưa tham gia Mozilla
@Hùng Mozilla thấy thế nào?

Trong bài phân tích này, nhắc đến Canonical/Ubuntu chơi kiểu này. 
Điều này rất rõ và em đã chỉ ra trong các email trao đổi trên hanoilug.
Trong khi FSF thì đảm bảo là các đóng góp đều được tự do mãi mãi;
+1

Còn Red Hat/Fedora thì cho contributor quyền tự định đoạt license phần
đóng góp của mình theo license nào và Fedora sẽ theo đúng license đó,
với exception là nều contributor không nói gì thì sẽ dùng MIT license.
Dĩ nhiên là Fedora cũng giữ quyền từ chối 1 đóng góp nào đó, không đưa
vào Fedora distribution nếu đóng góp đó không được tác giả phát hành
theo open/free license.
Không ai dám phủ nhận sự đóng góp của Redhat (đặc biệt về mặt nhân sự)
bằng cách đưa những kỹ sư IT khủng vào các dự án lớn như Linux, gnome.

Em không chê Ubuntu nhưng Canonical phải học và xem lại điều này.
Họ đóng góp testers và những mảng phi kỹ thuật hơn như UI.
CEO của Ubuntu lý giải rằng đó mới là những điểu FOSS cần cải tiến.
Điều này đúng đấy, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện khi phân tích sâu hơn
Launchpad.

Gần đây Ubuntu có cái shell tên là Unity; mong các bác phân tích thêm
tầm quan trọng của nó trong tổng thể một distro và ý nghĩa của nó với Ubuntu
cũn như các distro khác.

BR,

Nguyễn Vũ Hưng
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************