[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: (Logo contest) Arch Linux T-shirt+1 cho streetart (1) Nhìn nó phóng khoáng. Nếu có thể nữa thay dòng
chữ "A simple, leightweight linux distribution" bằng "Keep it simple,
stupid" thì hay.
Ai có khả năng thì ủng hộ công sức tí nào.

On 5/29/11, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>
> PS: Mình gửi kèm hình. Quên mất :)
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>