[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Ambassadors] One word exciting! Linux 3.0 on Fedora 16!!! :)Sau khi đọc em thấy kernel 3.0 chỉ là 2.6.40 thôi =)). Ông Linus lười đánh số ấy mà :D.

--
OpenPGP key: D1495710