[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Ambassadors] One word exciting! Linux 3.0 on Fedora 16!!! :)On Wed, 01 Jun 2011 10:19:26 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> 
> 
> (2011/06/01 10:15), Le Kien Truc wrote:
> > Sau khi đọc em thấy kernel 3.0 chỉ là 2.6.40 thôi =)). Ông Linus
> > lười đánh số ấy mà :D.
> Có quy tắc của nó mà.
> 
> http://producingoss.com/en/development-cycle.html#release-numbering
> 
> Anh đã email về việc đánh số lại kernel thành 3.0 do nhiều thay đổi
> lớn trong 2.6.x

Uhm,mình thì đơn giản hơn. Khi nào có baby sẽ lên version 3.0. Có thêm đứa nữa sẽ lên version 4. Hiện giờ mới chỉ là v2 http://metakyanh.sarovar.org/CHANGELOG.html#wedding :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115