[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Ambassadors] One word exciting! Linux 3.0 on Fedora 16!!! :)On 06/01/11 at 10:19am, Nguyen Vu Hung (VNC) wrote:
> 
> 
> (2011/06/01 10:15), Le Kien Truc wrote:
> >Sau khi đọc em thấy kernel 3.0 chỉ là 2.6.40 thôi =)). Ông Linus
> >lười đánh số ấy mà :D.
Yes

> Có quy tắc của nó mà.
> 
> http://producingoss.com/en/development-cycle.html#release-numbering
> 
> Anh đã email về việc đánh số lại kernel thành 3.0 do nhiều thay đổi
> lớn trong 2.6.x
> (email của Linus, đã gửi lên HanoiLug)

https://lkml.org/lkml/2011/5/29/204

Nói chung chỉ có thay đổi lớn duy nhất là việc "renumbering". Về cơ bản 
thì đang trao đổi cách đánh version từ bây giờ. Cái lợi đầu tiên là 
tránh được việc đánh version tới 4 chữ số 2.6.xx-x. Chỉ cần 3.0, 3.1.x 
...

[OT] Tại sao phải update khi hệ thống đang chạy tốt. Kinh nghiệm của /me 
là đợi 1 năm đi rồi update :-P trừ phi cần cái gì mới lắm. Con redhat 
server của công ty vẫn chạy 2.6.9 vẫn chạy tốt thậm chí rất tốt :-D

> 
-- _   /|
\'o.O'
=(___)=
   U