[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Final log for Arch fan @ SaigonOn Sat, 4 Jun 2011 22:24:41 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Thông tin đặt hàng: An (1), Anh (2 áo), Doan (1), Hoàng (1), Hòa
> (2), Phú (1).


Chú thích thêm: trừ Hòa đăng ký hai kiểu XL, các kiểu còn lại đều là kiểu L.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115