[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

how to enable SELinux on CentOSHi all

Mình có thuê một hosting riêng. Trên hosting đó mình muốn enable
SELinux.Nhưng không được.
Mặc dù đã có install thư viện SELinux, và edit /etc/selinux/config

SELinux=enforce

#reboot

nhưng reboot xong thì xem lại vẫn thấy SELinux bị disable (getenforce)

Có bác nào biết về cài này thì chỉ mình với nhé.

-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン