[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] how to enable SELinux on CentOShi,

Bạn sửa enforce = enforcing


Vào 21:16 Ngày 13 tháng 6 năm 2011, Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]> đã viết:
Hi all

Mình có thuê một hosting riêng. Trên hosting đó mình muốn enable
SELinux.Nhưng không được.
Mặc dù đã có install thư viện SELinux, và edit /etc/selinux/config

SELinux=enforce

#reboot

nhưng reboot xong thì xem lại vẫn thấy SELinux bị disable (getenforce)

Có bác nào biết về cài này thì chỉ mình với nhé.

--
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>