[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] how to enable SELinux on CentOSÀ, mình type lộn đó, đáng lẽ là enforcing.
Nhưng vẫn bị disable

2011/6/14 Tín Huỳnh Văn <[email protected]>:
> hi,
>
> Bạn sửa enforce = enforcing
>
>
> Vào 21:16 Ngày 13 tháng 6 năm 2011, Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]> đã
> viết:
>>
>> Hi all
>>
>> Mình có thuê một hosting riêng. Trên hosting đó mình muốn enable
>> SELinux.Nhưng không được.
>> Mặc dù đã có install thư viện SELinux, và edit /etc/selinux/config
>>
>> SELinux=enforce
>>
>> #reboot
>>
>> nhưng reboot xong thì xem lại vẫn thấy SELinux bị disable (getenforce)
>>
>> Có bác nào biết về cài này thì chỉ mình với nhé.
>>
>> --
>> Nguyen Tien Dan
>> グェン・ティン・ダン
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン