[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] how to enable SELinux on CentOS



Bồ đã contact với bên provider chưa? Thường thì họ sẽ hỗ trợ bồ về
service của họ.

Thân

2011/6/13 Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]>:
> Hi all
>
> Mình có thuê một hosting riêng. Trên hosting đó mình muốn enable
> SELinux.Nhưng không được.
> Mặc dù đã có install thư viện SELinux, và edit /etc/selinux/config
>
> SELinux=enforce
>
> #reboot
>
> nhưng reboot xong thì xem lại vẫn thấy SELinux bị disable (getenforce)
>
> Có bác nào biết về cài này thì chỉ mình với nhé.
>
> --
> Nguyen Tien Dan
> グェン・ティン・ダン
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>



-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C