[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] how to enable SELinux on CentOS

(2011/06/17 15:08), An Nguyen wrote:
Bồ đã contact với bên provider chưa? Thường thì họ sẽ hỗ trợ bồ về
service của họ.
Việc dễ như vậy đâu cần support?

Bạn thử

1. cat /etc/sysconfig/selinux -> bắn lên đây
2. sestatus -v bắn output lên đây