[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] how to enable SELinux on CentOS----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Tiên Đàn" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, June 13, 2011 9:16:10 PM
> Subject: [saigonlug] how to enable SELinux on CentOS
>
> Mình có thuê một hosting riêng. Trên hosting đó mình muốn enable
> SELinux.Nhưng không được.
> Mặc dù đã có install thư viện SELinux, và edit /etc/selinux/config
>
> SELinux=enforce
>
> #reboot
>
> nhưng reboot xong thì xem lại vẫn thấy SELinux bị disable
> (getenforce)
>
> Có bác nào biết về cài này thì chỉ mình với nhé.

SELinux được implement trong kernel luôn rồi, không biết bạn phải cài
thêm libs gì nhỉ? (cài CentOS là có sẵn, có enable lên chưa hay không
thôi)

Bạn đã thử tham khảo các tài liệu hướng dẫn chưa? VD: [1], [2].

Nếu cần nữa thì gửi lên list các file logs: dmesg, /var/log/messages

[1] http://wiki.centos.org/HowTos/SELinux
[2] http://www.centos.org/docs/5/html/5.1/Deployment_Guide/rhlcommon-chapter-0017.html

Kind regards,
Tuan