[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOSHi all
Cảm ơn các bác đã trả lời nhé.

Lúc đầu mình nghĩ thiếu thư viện SELinux nên mới install thêm thư viện SELinux

yum install libselinux selinux-policy selinux-policy-targeted

Sau khi install xong thì thự hiện một số lệnh sau

 genhomedircon
 touch /.autorelabel
 shutdown -r now
 getenforce -> Disable
 setenforce 1
 getenforce -> Disable

1) cat /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#    targeted - Only targeted network daemons are protected.
#    strict - Full SELinux protection.
#    mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
# SETLOCALDEFS= Check local definition changes
SETLOCALDEFS=0

2) sestatus -v
SELinux status:         disabled

Kết quả cuối cùng SELinux vẫn bị Disable

Mình đang thuê hosting VPS. Chắc để hỏi provider xem thế nào.

Anyway, Cảm ơn tất cả

2011/6/17 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Fri, 17 Jun 2011 01:48:43 -0700 (PDT)
> Thương Quốc <[email protected]> wrote:
>
>> Nghĩa là cho xứng đáng đồng tiền đó các anh. :)
>
> Coi syslog tại sao không bật lên được. Coi luôn tham số của kernel khi khởi động là thế nào. Tốt nhứt vẫn là rên rỉ với provider nếu xài share node /vps thôi.
>
>>
>> PS: Nhỡ họ không cần khách hàng rồi sao anh An? :D
>
> Tự trả lời được mà !
>
>>
>> On Jun 17, 3:39 pm, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>> > 2011/6/17 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
>> >
>> > > (2011/06/17 15:08), An Nguyen wrote:
>> >
>> > > Bồ đã contact với bên provider chưa? Thường thì họ sẽ hỗ trợ bồ
>> > > về service của họ.
>> >
>> > > Việc dễ như vậy đâu cần support?
>> >
>> > Không phải dễ hay khó, nhưng em nghĩ đã bỏ tiền ra thuê dịch vụ
>> > rồi thì không có lí gì không tận dụng cho đáng đồng tiền mình bỏ
>> > ra. Hehe.
>> >
>> > An.
>>
>
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン