[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOSÀ, mình cũng không rành về mấy cái  VPS này đâu. Server này do khách
hàng thuê và
nhờ mình cấu hình thôi. VPS này thuê ở Nhật.

uname -a

Linux dti-vps-srv39 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6 #1 SMP Wed May 26
18:31:05 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

dmesg : không ra gì cả.

Thanks all

2011/6/18 Truong Anh. Tuan <[email protected]>:
>
> ----- Original Message -----
>> From: "Nguyễn Tiên Đàn" <[email protected]>
>> To: [email protected]
>> Sent: Saturday, June 18, 2011 9:01:52 AM
>> Subject: Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS
>>
>> Mình đang thuê hosting VPS. Chắc để hỏi provider xem thế nào.
>
> Nếu là VPS thì bạn lưu ý có 2 loại chính: full và para.
>
> Cái para thì dùng chung kernel với máy host & vì SELinux implement
> trong kernel luôn nên mình không tự enable trong VPS được (và gần
> như chắc chắn dùng mình có request thì provider cũng không enable
> vì việc này ảnh hưởng đến cả hệ thống host & VPS trên đó).
>
> => giải pháp là bạn thuê riêng server hoặc thuê VPS thì hỏi rõ là
> dùng loại full virtualization.
>
> Kind regards,
> Tuan
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン