[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOSThanks Tuấn nhiều

2011/6/18 Truong Anh. Tuan <[email protected]>:
>
> ----- Original Message -----
>> From: "Nguyễn Tiên Đàn" <[email protected]>
>> To: [email protected]
>> Sent: Saturday, June 18, 2011 10:15:36 AM
>> Subject: Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS
>>
>> À, mình cũng không rành về mấy cái  VPS này đâu. Server này do khách
>> hàng thuê và
>> nhờ mình cấu hình thôi. VPS này thuê ở Nhật.
>>
>> uname -a
>>
>> Linux dti-vps-srv39 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6 #1 SMP Wed May 26
>> 18:31:05 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
>
> VPS này dùng OpenVZ, loại para-virtualization, nhân dùng chung với máy
> host; bạn không dùng được SELinux [1].
>
> [1] http://wiki.centos.org/HowTos/Virtualization/OpenVZ
>
> Kind regards,
> Tuan
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン