[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Tiên Đàn" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Saturday, June 18, 2011 10:15:36 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS
>
> À, mình cũng không rành về mấy cái  VPS này đâu. Server này do khách
> hàng thuê và
> nhờ mình cấu hình thôi. VPS này thuê ở Nhật.
>
> uname -a
>
> Linux dti-vps-srv39 2.6.18-194.3.1.el5.028stab069.6 #1 SMP Wed May 26
> 18:31:05 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

VPS này dùng OpenVZ, loại para-virtualization, nhân dùng chung với máy
host; bạn không dùng được SELinux [1].

[1] http://wiki.centos.org/HowTos/Virtualization/OpenVZ

Kind regards,
Tuan