[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: how to enable SELinux on CentOS

(2011/06/18 10:35), Nguyễn Tiên Đàn wrote:
Thanks Tuấn nhiều
Khung dém đâu.

Phải cảm ơn tất cả những người đã tham gia thread này mới đúng :)
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************