[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của Linux

2011/6/20 Anh K. Huynh <[email protected]>
Do mọi người cứ gửi email chéo từ nhóm thư này qua nhóm thư khác, nên kết cục là chủ đề rất thú vị và rất nóng này ở kho lưu trữ của SaigonLug rất ư là thảm hại

Tôi nghĩa cần hạn chế cross-posting.

Đối với hanoilug và sglug: cũng cần hạn chế.

Tuy nhiên, sglug cần chủ động tạo tăng họat động trong ML này nhiều hơn.

Không có email nghĩa là ML chết. Ít: cũng được. Off-topic, chit chat: cũng tốt.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16