[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của Linux





2011/6/21 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
Anh Hưng, anh Kỳ Anh,

Vậy nếu topic đã cross-posted rồi thì có nên remove ML nào đó ra khỏi danh
sách không ạ?

Khi em reply lại thì remove đi.

IMO

1. Cross posting giữa các list là không tốt (nhiều list họ cấm)
2. Nhìn có vẻ quan trọng nhưng rất không hay, mem không thích vì
3. Khi họ reply đi, lại, sẽ bị mất một số email giữa các list
    (Do không tham gia tất cả)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16