[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lạc đề * Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Những điểm yếu của Linux

2011/6/21 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>
+1

(Chết, em đọc mail này trước khi gửi mail gần đây nhất đến SaigonLUG
mailing-list, anh em bỏ quá cho em nhé)

FYI,

Những email cross posting từ ict-vn và sg-lug vào hn-lug bị discard vào /dev/null hết :)

Trừ những người anh anh Tuấn iway hay anh Hữu Thành thì đi qua được do join cả 2 list.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16