[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] [saigonlug] Mọi người có đồng ý với những nhà phát triển Debian về nhân Linux và kFreeBSD?2011/6/26 LHT. Quốc <[email protected]>:
> Đó là câu mở đầu nên dễ nhìn thấy. Nhưng vấn đề em muốn thảo luận đó
> là quan điểm riêng của từng người chứ không phải vấn đề tuyệt đối đúng
> hay sai.
>
So please don't engage in an endless discussion trying to convince
someone that Debian GNU/kFreeBSD is the best. Those kind of things do
us more harm than good

:D :D
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C