[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG2011/6/26 An Nguyen <[email protected]>:
<snip>
> 1. Hạn chế hoặc dừng hẳn việc cross-posting giữa các list với nhau.
> 2. Chỉ thực hiện cross-posting đ/v các email mang tính chất
> annoucement và không cần thành viên reply.
> 3. Nếu cần tạo chủ đề thảo luận ở nhiều list thì nên Forward đến từng list.
> 4. Xây dựng list rules cho SaigonLUG, dựa trên Code of Conduct đã có của nhóm.

Đây là ý kiến cá nhân của mình:
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/2011/06/cross-posting-over-different-mailing.html

Việc chặn hoàn toàn là khó.
Tuy nhiên, cross posting ngay cả giữa anh em nhà LUG là Hanoi Lug,
Saigon Lug và Hue Lug
cũng cần được hạn chế.
Forward lại email như An có lẽ hợp lý hơn.

Mong mọi người cho ý kiến


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16