[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUGOn Mon, 27 Jun 2011 14:51:12 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> Gửi bác Kỳ Anh - một hacker và sysdmin, một geek link này :)
> 
> http://affirmations.gems4friends.com/articles/stop-thinking-negative.html
> 
> Social cũng là skill và rất cần, on hay off topic, hữu ích hay
> không là tùy người.

Về chủ đề này mình đã viết:
	http://groups.google.com/group/saigonlug/tree/browse_frm/thread/63c10c8b73cd4854/34811e64aa00657c?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Fsaigonlug%2Fbrowse_frm%2Fthread%2F63c10c8b73cd4854%2F34811e64aa00657c%3Ftvc%3D1%26#doc_5346a28c701faf3e

và An cũng đã viết:
	http://groups.google.com/group/saigonlug/tree/browse_frm/thread/63c10c8b73cd4854/34811e64aa00657c?rnum=1&_done=%2Fgroup%2Fsaigonlug%2Fbrowse_frm%2Fthread%2F63c10c8b73cd4854%2F34811e64aa00657c%3Ftvc%3D1%26#doc_34811e64aa00657c

Cảm ơn,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115