[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG

(2011/06/27 15:04), Anh K. Huynh wrote:
Mình xin phép gửi lại hai liên kết:
	http://groups.google.com/group/saigonlug/msg/34811e64aa00657c
	http://groups.google.com/group/saigonlug/msg/5346a28c701faf3e

Chúc vui,
SG Lug có hai loại họat động :Online và Offline.

Tình hình là offline khó do anh em không sắp xếp được thời gian nên
em nghĩ nên tập trung vào trao đổi các họat động online khác.

Ở Hà Nội, Linux users nhiều nhưng mặt bằng chung chưa cao.
Đây cũng là điều may mắn vì anh em chả ai biết gì nên trao đổi rất sôi nổi.

Trong khi đó, ở SG Lug, hacker không ít và các bạn (đặc biệt là sinh viên)
ở entry level rất nhiều. Vây làm sao để họat động online sôi nổi hơn và khuyến khích
các bạn ở entry level mạnh dạn hỏi/trả lời hơn?

Các bác cho ý kiến trước, em sẽ follow up sau.

--
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************