[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] cross-posting giữa SaigonLUG và HanoiLUG

(2011/06/27 11:37), Thanh Nguyen wrote:
Cái vụ open-mind là tui tiện thể nói thêm về mấy thảo luận chủ đề OSS
trước đây thôi. Sorry nếu gây ra hiểu lầm.
+1

Em đã nói "không nên cross post", chứ không cấm.

Lấy ví dụ các ML trong LibO. Một ngày em nhận khoảng 500-600 emails, đủ các ML
và các loại topic khác nhau, trong đó nhiều email là cross posting. LibO chấp nhận điều này.

Các member trong steering commitee cross posting nhiều nhất :)
Lý do: Họ cần thông báo cho nhiều người biết.

Vì vậy IMO

1. Với chủ đề kỹ thuật: Không nên cross post
2. Với các email thông báo sự kiện offline, nhậu nhẹt: chấp nhận cross post
   (các email này ít bị trả lời)

BR,


-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************