[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Top 10 FOSS community in Vietnam - stats

(2011/06/27 10:07), Truong Anh. Tuan wrote:
Tôi đang muốn làm 1 stats report về top 10 FOSS community có số
thành viên đông đảo nhất tại Việt Nam.
Hiện tôi thử tự thống kê 10 cộng đồng mà mình biết, thấy tổng số
thành viên đã gần 600,000 rồi. Quả là 1 con số ấn tượng.
Anh Tuấn,

Giao, hợp của các tập cộng đồng này thế nào :)
Đơn thuần cộng lại thành 600K em nghĩ chưa thể chính xác.

Bác chia sẻ luôn danh sách 10 cộng đồng đó đi.

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************