[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Coffee meeting with Vu Hung, a FOSS friend from HanoiLUGHơ hơ, bác Hưng làm gì mà thông báo vội thế. Em còn phải xem vợ con
thế nào đã chứ.
Đùa chứ em đang kiếm anh em trong này, đi đông đông vừa rẻ mà lại vui. :-)

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C