[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Coffee meeting with Vu Hung, a FOSS friend from HanoiLUGBao nhiêu mà rẽ anh? Em xem nếu được em book 4 vé. :) Nhà nghèo, rẽ mới đi được.

2011/6/27 An Nguyen <[email protected]>:
> Hơ hơ, bác Hưng làm gì mà thông báo vội thế. Em còn phải xem vợ con
> thế nào đã chứ.
> Đùa chứ em đang kiếm anh em trong này, đi đông đông vừa rẻ mà lại vui. :-)
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Thân ái,
Quốc