[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse> 
> Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà gõ lệnh
> nhé!
> Làm như thế trình nó mới lên.
> 

(Chọc ngoáy tí) Vấn đề là "trình gì" lên? keke  

-- 
Lo!  Men have become the tool of their tools.
		-- Henry David Thoreau
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U