[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Tue, Jun 28, 2011 at 2:40 PM, Hoang Tran <[email protected]> wrote:
>>
>> Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà gõ lệnh
>> nhé!
>> Làm như thế trình nó mới lên.
>>
>
> (Chọc ngoáy tí) Vấn đề là "trình gì" lên? keke
Trình dùng tay...

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C