[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse

(2011/06/28 14:40), Hoang Tran wrote:
Server chỗ em cũng vậy, không có GUI đâu, xóa hết, cứ ssh vào mà gõ lệnh
nhé!
Làm như thế trình nó mới lên.

(Chọc ngoáy tí) Vấn đề là "trình gì" lên? keke  

"Trình" = kỹ năng, skill (từ lóng miền Bắc thì phải :))

Thuộc shortcut và không dùng đến chuột thì productivity sẽ tăng,
chắc bác đồng ý chứ?

-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************