[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Tue, 28 Jun 2011 13:23:50 -0400
Tho Nguyen <[email protected]> wrote:

> Có cái này hay nè, ai có gì hay hơn thì thêm vào đây.
> 
> http://kkovacs.eu/cool-but-obscure-unix-tools
> 

Hay :P Bác Thọ chia sẻ cái link này trên FB rồi thì phải... Để em đi cài cái ack ... :P
-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115