[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse> 
> "Chuột là một phần không thể thiếu trong cuộc sống". Khoe hàng thì đây, E17:
> 	http://metakyanh.sarovar.org/CHANGELOG.html#v202
> 
Oh vậy là bác Kỳ đã byebye Openbox rồi à. Em thì mới config cái Xmonad 
để cho phép chạy Openbox bên trong Xmonad để xem Openbox có gì hay ko 
đây :-D 

Hoang
-- 
I just asked myself... what would John DeLorean do?
		-- Raoul Duke
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U