[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouse> 
> Hay :P Bác Thọ chia sẻ cái link này trên FB rồi thì phải... Để em đi cài cái ack ... :P
Nhớ ngày trước bác chê ack, dùng grep mà :-) Em giờ thì lại không sài 
ack :-| 

-- 
Too much of everything is just enough.
		-- Bob Wier
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U