[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Wed, 29 Jun 2011 08:41:33 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> > 
> > Hay :P Bác Thọ chia sẻ cái link này trên FB rồi thì phải... Để em
> > đi cài cái ack ... :P
> Nhớ ngày trước bác chê ack, dùng grep mà :-) Em giờ thì lại không
> sài ack :-| 

Hồi xưa chưa cài, giờ mới cài :) Hồi xưa chê có thể là do đọc chưa kỹ và do ì :D

Mới thử một phát thì thấy "grep -RHn --color" cho kết quả "compact" hơn "ack". Nhìn qua "doc" của "ack" thì không thấy chiêu --before af --after như trong "grep".

Tiếp tục xài "grep", lâu lâu mở "ack" xem có chiêu gì không :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115