[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vai trò của glibcChào các bác,

Em xin hỏi một chút.

1. Vai trò của (g)libc trong hệ thống là gì?
   (Hơi broad một chút, các bác cứ giải thích để em vỡ ra rồi hỏi tiếp)[1]

2. Khi cài lại/upgrade glibc thì phải làm gì?
    Cool reboot the OS?
    init 0; init 3?
    Hay chỉ cần logout (attn: các service chạy trong background có dùng glibc)

Mục đích: "Reload" lại hệ thống sử dụng glibc mới, tránh downtime tối thiểu.

[1] Em thấy cái này hay hay
     http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-filesystem/figure1.gif
     http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-filesystem/
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************