[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibc2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> Chào các bác,
>
> Em xin hỏi một chút.
>
> 1. Vai trò của (g)libc trong hệ thống là gì?
>    (Hơi broad một chút, các bác cứ giải thích để em vỡ ra rồi hỏi tiếp)[1]

Cung cấp thư viện chuẩn của C, đúng hơn là POSIX API cho mọi ứng dụng.
Lớp trung gian làm việc trực tiếp với kernel.

> 2. Khi cài lại/upgrade glibc thì phải làm gì?
>     Cool reboot the OS?
>     init 0; init 3?
>     Hay chỉ cần logout (attn: các service chạy trong background có dùng
> glibc)

Reboot, bởi gần hết các chương trình (trừ static linked) đều dùng
glibc cũ. Nếu reboot không chạy thì quăng livecd vô :D

> Mục đích: "Reload" lại hệ thống sử dụng glibc mới, tránh downtime tối thiểu.
>
> [1] Em thấy cái này hay hay
>
> http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-filesystem/figure1.gif
>      http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-filesystem/
-- 
Duy