[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibc

(2011/06/29 13:25), Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
Chào các bác,

Em xin hỏi một chút.

1. Vai trò của (g)libc trong hệ thống là gì?
   (Hơi broad một chút, các bác cứ giải thích để em vỡ ra rồi hỏi tiếp)[1]
Cung cấp thư viện chuẩn của C, đúng hơn là POSIX API cho mọi ứng dụng.
Lớp trung gian làm việc trực tiếp với kernel.

Thanks, ngắn gọn dễ hiểu :)

2. Khi cài lại/upgrade glibc thì phải làm gì?
    Cool reboot the OS?
    init 0; init 3?
    Hay chỉ cần logout (attn: các service chạy trong background có dùng
glibc)
Reboot, bởi gần hết các chương trình (trừ static linked) đều dùng
glibc cũ. Nếu reboot không chạy thì quăng livecd vô :D

Thế init 0 (halt the system); init 3 (then start) không được à?