[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibc2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> Thế init 0 (halt the system); init 3 (then start) không được à?

Xét lý thuyết thì init vẫn dùng libc cũ (nếu thực sự nó xài libc).
Nhưng vậy cũng đủ rồi. Chuyện init bị hư do libc nếu xảy ra, chắc
chết, nên không sao đâu :D
-- 
Duy