[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibc

(2011/06/29 16:16), Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
Thế init 0 (halt the system); init 3 (then start) không được à?
Xét lý thuyết thì init vẫn dùng libc cũ (nếu thực sự nó xài libc).
Cái lý thuyết này ở đâu vậy? Có link không cho xin tối về đọc chơi.

# init có dùng glibc
# http://users.cecs.anu.edu.au/~okeefe/p2b/buildMin/buildMin-6.html

Nếu đúng thế, chắc là chỉ còn nước reboot chứ init 6 không ăn thua :)

(bỏ qua đoạn dưới)
Nhưng vậy cũng đủ rồi. Chuyện init bị hư do libc nếu xảy ra, chắc
chết, nên không sao đâu :D