[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibcOn Jun 29, 2011 at 04:16pm, Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
> 2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> > Thế init 0 (halt the system); init 3 (then start) không được à?
> 
> Xét lý thuyết thì init vẫn dùng libc cũ (nếu thực sự nó xài libc).
> Nhưng vậy cũng đủ rồi. Chuyện init bị hư do libc nếu xảy ra, chắc
> chết, nên không sao đâu :D

Xét về lý thuyết thì init dùng libc dạng dynamic lib chứ không phải 
static. Vậy thì init lại chắc được chứ?

Hoang

-- 
A company is known by the men it keeps.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U