[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibcOn Jun 29, 2011 at 04:37pm, Hoang Tran wrote:
> On Jun 29, 2011 at 04:16pm, Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
> > 2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> > > Thế init 0 (halt the system); init 3 (then start) không được à?
> > 
> > Xét lý thuyết thì init vẫn dùng libc cũ (nếu thực sự nó xài libc).
> > Nhưng vậy cũng đủ rồi. Chuyện init bị hư do libc nếu xảy ra, chắc
> > chết, nên không sao đâu :D
> 
> Xét về lý thuyết thì init dùng libc dạng dynamic lib chứ không phải 
> static. Vậy thì init lại chắc được chứ?
>
À nhầm, dynamic nên chạy init lại không chắc load lại libc mới.

Hoang

-- 
You don't have to wait--you can have it in 5.004_54 or so.  :-)
             -- Larry Wall in <[email protected]>
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U