[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Vai trò của glibcOn Wed, 29 Jun 2011 16:41:00 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> On Jun 29, 2011 at 04:37pm, Hoang Tran wrote:
> > On Jun 29, 2011 at 04:16pm, Nguyen Thai Ngoc Duy wrote:
> > > 2011/6/29 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
> > > > Thế init 0 (halt the system); init 3 (then start) không được
> > > > à?
> > > 
> > > Xét lý thuyết thì init vẫn dùng libc cũ (nếu thực sự nó xài
> > > libc). Nhưng vậy cũng đủ rồi. Chuyện init bị hư do libc nếu xảy
> > > ra, chắc chết, nên không sao đâu :D
> > 
> > Xét về lý thuyết thì init dùng libc dạng dynamic lib chứ không
> > phải static. Vậy thì init lại chắc được chứ?
> >
> À nhầm, dynamic nên chạy init lại không chắc load lại libc mới.

Mấy bác thật là phiền phức. Xưa giờ tớ toàn upgrade system rồi reboot thôi. Có kernel panic mà do cái card không dây với cái card đồ họa mà ra.

Cheers,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115