[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Xin tham gia nhom tinWelcome on board. :D

2011/6/29 Vo Huy Quang <[email protected]>:
> Kính gửi người quản lý nhóm tin,
>
> Tôi là một người dùng yêu thích Linux mong được học hỏi trao đổi kinh nghiệm
> cùng các anh chị và các bạn.
>
> Mong được chấp thuận cho tham gia nhóm tin.
>
> Trân trọng.
> Võ Huy Quang.
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C