[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Sat, Jul 2, 2011 at 11:08, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
> 2011/7/1 Hung Nguyen <[email protected]>:
> > không thấy diff, comm, strings, readelf nhỉ :(
> >
> Cũng không thấy touch, fsck, finger, sleep, make, strip,...  luôn.
>

Mình không muốn so sánh BSD với GNU.

Các tool của GNU vẫn được xem là chuẩn de facto trên Linux rồi và được
tích hợp sẵn trong các distro
nên có lẽ không nhất thiết phải mention :)

http://www.gnu.org/software/binutils/
http://www.gnu.org/software/coreutils/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16