[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] nosql, hive, hadoop adoption

2011/7/1 Nhat An <[email protected]>
He he.Không dám mình chưa đủ trình,bác hưng thì mới được

Đúng thế đúng thế :) Công việc mà, nhưng cũng là vừa học vừa chơi.

Bọn facebook và twitter làm được thì tại sao mình không đi làm thử?

cf. Vụ mua server cũng là một phần trao đổi, nhưng mình tách ra hỏi anh em ở HanoiLug
http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-July/009086.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16