[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Using GUI without a mouseOn Sun, 3 Jul 2011 09:16:58 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> On Sat, Jul 2, 2011 at 11:08, An Nguyen <[email protected]>
> wrote:
> >
> > 2011/7/1 Hung Nguyen <[email protected]>:
> > > không thấy diff, comm, strings, readelf nhỉ :(
> > >
> > Cũng không thấy touch, fsck, finger, sleep, make, strip,...  luôn.
> >
> 
> Mình không muốn so sánh BSD với GNU.

"touch, fsck, finger, sleep, make, strip" là các công cụ chuẩn để đi cua gái, chẳng liên quan gì tới Linux, BSD cả.

Chúc vui,

> 
> Các tool của GNU vẫn được xem là chuẩn de facto trên Linux rồi và
> được tích hợp sẵn trong các distro
> nên có lẽ không nhất thiết phải mention :)
> 
> http://www.gnu.org/software/binutils/
> http://www.gnu.org/software/coreutils/
> 
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115